Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att kartlägga åtgärder mot kriminalitet i socialt utsatta områden Diarienummer: Ju2015/09346/KRIM

Publicerad

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att kartlägga åtgärder för att förebygga och motverka brottslighet samt öka tryggheten i socialt utsatta områden.

Ladda ner:

Regeringen ger Brå i uppdrag att identifiera framgångsfaktorer och fungerande metoder och arbetssätt för att förebygga och beivra brottslighet samt öka tryggheten i socialt utsatta områden. Brå ska även studera vilka åtgärder som kan bidra till att stärka relationen mellan befolkningen och rättsväsendet, liksom mellan befolkningen och övriga myndigheter och aktörer som medverkar i det brottsförebyggande arbetet. Uppdraget ska ta sin utgångspunkt i befintlig nationell och internationell forskning och beprövad erfarenhet, samt Brås och andra relevanta aktörers pågående arbete på området. Undersökningen bör omfatta insatser på både lokal och nationell nivå och såväl rättsväsendespecifika åtgärder som åtgärder som bedrivs av andra aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 30 november 2016.

Pressmeddelande: Uppdrag till Brå om åtgärder mot kriminalitet i socialt utsatta områden