Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att stärka arbetet för att minska tillgången till illegala vapen och motverka vapensmugglingen till Sverige Diarienummer: Ju2022/02633

Publicerad

Regeringen ger Polis­myndigheten, Tull­verket och Åklagar­myndig­heten i uppdrag att stärka arbetet för att minska till­gången till illegala vapen och motverka vapen­smugg­lingen till Sverige.

Ladda ner:

Inom ramen för uppdraget ska myndig­heterna:

  • genomföra en kart­läggning av före­komsten av illegal vapen­handel, vapen­smuggling och annan införsel med illegala syften till Sverige, som inklu­derar exempel­vis tillväga­gångs­sätt, smugglings­vägar och omfattning,
  • redogöra för hur det myndighets­gemen­samma arbetet för att minska tillgången på illegala skjut­vapen i Sverige kan utvecklas ytterligare,
  • redovisa vilka åtgärder som vidtagits och planeras för att hindra en ökad vapen­smuggling till Sverige och, utifrån erfarenheterna från bekämp­ning av vapen­smuggling efter exempelvis Balkan­krigen, särskilt redovisa vilka åtgärder som planeras för att motverka vapen­smugg­ling till följd av kriget i Ukraina,
  • analysera vilken effekt de senaste årens lag­ändringar har haft eller förväntas ha på tillgången till illegala vapen och vapen­smugg­lingen till Sverige, och
  • föreslå hur det EU-gemen­samma arbetet på myndighets­nivå, liksom myndig­heternas befintliga insatser i andra länder, kan utvecklas för att ytter­ligare motverka och hindra smuggling av vapen till och inom EU.

Uppdraget ska slutredo­visas till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet och Finans­departementet) senast den 21 juni 2023, med en delredo­visning senast den 16 december 2022.

Polismyndig­heten ska ha det över­gripande ansvaret för myndig­heternas gemen­samma redo­visning av uppdraget.