Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra insatser för att förebygga spelproblem Diarienummer: S2016/00847/FST

Publicerad

Spelproblem orsakar sociala, ekonomiska och hälsomässiga skadeverkningar både för den enskilde och för anhöriga. Regeringen ger därför Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra insatser för att förebygga spelproblem.

Ladda ner:

Uppdraget syftar till att stödja ett effektivt och kunskapsbaserat förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå. I det ingår att

  • ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om spelproblem och hur de kan förebyggas
  • verka för samordning på nationell nivå
  • fortsätta att bedriva befolkningsundersökningen Swelogs samt överväga behov av uppföljningssystem och eventuellt förbereda ett sådant.

Ett kunskapsstöd ska finnas tillgängligt senast den 31 december 2016.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 april 2018. En delredovisning av hur arbetet fortskrider ska lämnas senast den 1 oktober 2016 och 2017.

Om spelproblem

Drygt två procent av den vuxna befolkningen är problemspelare. Det är betydligt vanligare med problemspelande bland män än bland kvinnor och bland unga än i den vuxna befolkningen. Spelproblem finns i hela befolkningen men är vanligast bland personer i utsatta situationer, som till exempel utlandsfödda och låginkomsttagare. Cirka 76 500 barn lever tillsammans med någon som är problemspelare.