Uppdrag att utarbeta och genomföra nationellt program för sysselsättningsfrämjande insatser genom arbetsintegrerande sociala företag Diarienummer: A2016/00424/A

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att i samråd med Arbetsförmedlingen utarbeta och genomföra ett tvärsektoriellt program med insatser som stimulerar till att fler arbetsintegrerande sociala företag startar och växer. Målet är att skapa fler möjligheter till arbete för personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa.

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att i samråd med Arbetsförmedlingen, och inom ramen för EU:s statsstödsregelverk, utarbeta och genomföra ett tvärsektoriellt program med insatser som stimulerar till att fler arbetsintegrerande sociala företag startar och växer för att därigenom öka antalet sysselsatta. Målet är att skapa fler möjligheter till arbete för personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa.

Tillväxtverket beviljas högst 10 000 000 kronor för 2016 och högst 25 000 000 för 2017 respektive för 2018 för genomförande av uppdraget.

Resultatet av uppdraget och redovisning av hur medlen har använts ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Näringsdepartementet) i samband med Tillväxtverkets årsredovisning. Det ska i redovisningen även framgå vilka insatser som har påbörjats och genomförts, lärdomar som dragits samt uppnådda resultat.

Arbetsintegrerande sociala företag

Arbetsintegrerande sociala företag kan bidra till att öka sysselsättningen och ge ökade möjligheter till personer med en svag förankring på arbetsmarknaden att få ett arbete. Regeringen bedömer att det därför är viktigt att skapa bättre förutsättningar för att dessa företag ska bli fler och kunna växa.