Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att förbereda och medverka i genomförandet av strategiforum för EUs strategi för Östersjöregionen i Sverige 8-9 november 2016 Diarienummer: N2015/4469/EUI

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att bistå med att förbereda och medverka i genomförandet av Strategiforum för EU:s strategi för Östersjöregionen i Sverige den 8 och 9 november 2016.

Ladda ner:

Uppdraget ska utföras i nära samarbete med Regeringskansliets samordningsgrupp sammankallad av Sveriges nationella samordnare för EU:s strategi för Östersjöregionen.

När Tillväxtverket genomför uppdraget ska myndigheten samverka med EU-kommissionen och berörda EU-finansierade program, Nordiska ministerrådets sekretariat, Svenska institutet, övriga berörda myndigheter och med företrädare för den lokala och regionala nivån i Sverige. Myndigheten ska också vara behjälplig i kontakterna med mellanstatliga organisationer, andra Östersjöländer och strategins genomförande parter.

Tillväxtverket ska i samråd med Regeringskansliets samordningsgrupp i huvudsak ansvara för följande:

  • Som huvudsökande tillsammans med Nordiska ministerrådets sekretariat ansöka om EU-medel för ett Strategiforum i Sverige 2016.
  • Bistå med idéer och förslag beträffande Strategiforums sakliga innehåll.
  • Vidta nödvändiga åtgärder för att logistiskt och praktiskt arrangera Strategiforum. Detta kan inkludera lokaler, tolkning, anlita moderatorer och talare, måltider, sidoarrangemang, anordna utställningar, information, mottagande av anmälningar samt registrering av deltagare.
  • Genomföra nödvändiga upphandlingar och ingå för ändamålet lämpliga sponsorsavtal.
  • Bidra till kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte med anknytning till arbetet med genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen i anslutning till Strategiforum.
  • Bidra till förbättrad kunskap i Sverige om samarbetet med EU:s strategi för Östersjöregionen.

Tillväxtverket ska löpande hålla Regeringskansliets samordningsgrupp informerad om utvecklingen av arbetet och stämma av större beslut. Efter avslutat Strategiforum ska Tillväxtverket analysera och redovisa sakligt resultat av Strategiforum. I detta sammanhang ska särskilt redovisas politiska och sakliga effekter nationellt och lokalt, Östersjöregionalt och på EU-nivå. Vidare ska Tillväxtverket redovisa ekonomiskt utfall av Strategiforum. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Statsrådsberedningen) senast den 28 februari 2017.

Skälen för regeringens beslut

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) antogs under Sveriges ordförandeskap 2009. De övergripande målen för EUSBSR är att rädda havsmiljön, sammanlänka regionen, och öka välståndet i regionen. Arbetet bedrivs genom ett nära samarbete med EU:s Östersjöländer och EU-kommissionen inom ett antal politikområden och i hög grad genom s.k. flaggskeppsprojekt, som kan initieras på alla nivåer och från privata sektorn eller NGO:s. I handlingsplanen för strategin finns drygt 100 flaggskeppsprojekt, men också flertalet andra projekt. Huvuddelen av de centrala myndigheterna i Sverige har i uppdrag att stödja genomförande av strategin. Tillväxtverket har här en särskild roll som samordnande myndighet.

Årligen arrangeras ett Strategiforum, där alla intressenter möts. I samarbete med annan part kan arrangerande land ansöka om medel från EU-kommissionen för arrangemanget upp till 255 000 EUR. Sverige avser att anmäla intresse för att arrangera Strategiforum för 2016 i samarbete med Nordiska ministerrådet.

För att förbereda och genomföra Strategiforum 2016 bedömer regeringen det lämpligt att Tillväxtverket ges i uppdrag att ansvara för de logistiska och praktiska arrangemangen, samt att bistå regeringen i utformningen av forumets innehåll enligt gängse format för dessa. Tillväxtverket samråder med samordningsgruppen sammankallad av den svenska nationella samordnaren för EUSBSR, samt med EU-kommissionen, Nordiska ministerrådets sekretariat samt Svenska institutet och andra myndigheter som kan beröras av det tematiska innehållet i forumet. En stor del av det praktiska genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen sker på lokal och regional nivå. Tillväxtverket ska därför samråda särskilt med företrädare för den lokala och regionala nivån i Sverige om utformningen av forumet.