Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att lokalisera delar av E-hälsomyndigheten till Kalmar Diarienummer: S2016/04275/FS

Publicerad

E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att lokalisera myndighetens säte och delar av verksamheten till Kalmar. De uppgifter som omfattas av beslutet är de register och it-funktioner som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelshantering. Myndighetens övriga uppgifter, d v s att samordna regeringens satsningar på e-hälsa samt övergripande följa utvecklingen på e-hälsoområdet, omfattas inte av detta beslut. Lokaliseringen till Kalmar ska vara avslutad senast den 1 maj 2018.

Ladda ner:

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2016 att det är viktigt att de statliga myndigheternas lokalisering får en större spridning över landet.