Uppdrag att utvärdera genomförandet och effekter av åtgärderna i strategin för unga som varken arbetar eller studerar Diarienummer: U2016/05414/UF

Ladda ner:

Den 19 november 2015 beslutade regeringen Vägar framåt – strategi för unga som varken arbetar eller studerar (U2015/05478/UF). Strategin är en del av regeringens ungdomspolitik.

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utifrån ungdomspolitiken utvärdera genomförandet av åtgärderna i strategin, redovisa vilka effekter de fått samt analysera om ytterligare insatser inom ramen för ungdomspolitiken behövs för unga som varken arbetar eller studerar och i så fall lämna förslag på sådana.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 14 juni 2019.