Uppdrag att förtydliga läroplaner Diarienummer: U2017/00412/S

Ladda ner:

Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att föreslå ändringar i läroplanerna för grundskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan för att förtydliga skolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster, att gestalta och förmedla värden som jämställdhet mellan kvinnor och män samt att aktivt och medvetet främja deras lika rätt och möjligheter. Med skolan avses i detta uppdrag de ovan angivna skolformerna och fritidshemmet. Ändringarna ska särskilt tydliggöra att den värdegrund som anges i läroplanerna inbegriper att skolan ska organisera undervisningen så att flickor och pojkar möts och arbetar tillsammans i undervisningen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 maj 2017.