Uppdrag till Migrationsverket att ta fram förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2018 Diarienummer: A2017/01017/I

Regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att föreslå det antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner under 2018.

Ladda ner:

Förslaget ska avse de nyanlända som enligt 9 och 11 §§ förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska prioriteras vid anvisningar och ska baseras på behoven enligt senast beslutade prognos.

Migrationsverket ska också föreslå en fördelning på länsnivå (länstal) av antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar under 2018.

I uppdraget ingår att Migrationsverket ska analysera och vid behov justera viktningen och vad som ska ligga till grund för bedömningen av kriterierna för att fördelningen på bästa sätt ska spegla kommunernas förutsättningar att ta emot nyanlända. Kommunernas övriga mottagande av nyanlända och ensamkommande barn ska ges ett större genomslag vid fördelningen jämfört med tidigare år.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna och efter inhämtande av synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Migrationsverket ska redovisa förslagen och en redogörelse för hur kriterierna för fördelningen har tillämpats till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 7 augusti 2017.