Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att förbereda genomförandet av direktivet 2016/1148/EU om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen Diarienummer: Ju2017/05786/L4

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att vidta vissa åtgärder för att förbereda genomförandet av direktivet 2016/1148/EU om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen.

Ladda ner:

MSB ska

  • med stöd av Inspektionen för vård och omsorg, Finansinspektionen, Statens energimyndighet, Post- och telestyrelsen, Transportstyrelsen, Livsmedelsverket och andra relevanta myndigheter upprätta den förteckning som följer av artikel 5 i direktivet 2016/1148/EU,
  • i samverkan med Post- och telestyrelsen identifiera vilka digitala tjänster enligt bilaga 3 i direktivet 2016/1148/EU som finns i Sverige, och
  • inleda förberedelseåtgärder med anledning av kravet på incidentrapportering.

MSB ska hålla Regeringskansliet (Justitiedepartementet) informerat om arbetets gång.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2018.

Pressmeddelande: Ny nationell informations- och cybersäkerhetsstrategi