Uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser för ökad förståelse om upphovsrättens innebörd Diarienummer: N2017/04031/IFK

Regeringen uppdrar till Patent- och registreringsverket (PRV),
att i enlighet med vad som närmare anges, genomföra kunskapshöjande insatser för ökad förståelse om upphovsrättens innebörd. Syftet är att offentliga aktörer, näringsliv och allmänhet bättre ska förstå innebörden av upphovsrätten bl.a. dess omfattning och begränsningar. Dessutom ska de möjligheter som finns för att få tillgång till kreativt, kulturellt och innovativt material främjas. Genom informations- och kunskapshöjande insatser ska också varumärkesintrång i form av piratkopiering motverkas.

Ladda ner:

PRV ska lämna en redovisning av resultatet av uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2020. I redovisningen ska refereras till detta regeringsbesluts diarienummer. Uppdraget ska även delrapporteras till Regeringskansliet(Näringsdepartementet) senast den 30 november 2017.