Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv och Statens medieråd att kartlägga insatser som syftar till stärkt medie- och informationskunnighet

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för press, radio och tv och Statens medieråd att i nära samverkan göra en kartläggning av större planerade och pågående insatser som genomförs nationellt, regionalt och lokalt av myndigheter och andra institutioner respektive aktörer på medieområdet och inom det civila samhället avseende medie- och informationskunnighet (MIK) och digital kompetens.

Ladda ner:

Redovisningen ska innehålla kortfattade beskrivningar och kommentarer kring insatsernas innehåll, fokus och målgrupper. Insatserna ska redovisas med hänvisning till relevanta styrdokument i förekommande fall. Former för samarbete mellan myndigheter ska särskilt redovisas.

Uppdraget ska genomföras inom ramen för respektive myndighets förvaltningsanslag. Myndigheterna ska vid genomförandet av uppdraget beakta redan genomförda analyser och kartläggningar såsom Medieutredningens publicerade material. Myndigheterna ska under uppdragets utförande samråda med Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning (Nordicom).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 november 2017.