Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten att redovisa behovet av och förutsättningarna för ett nära gränsöverskridande samarbete med Finland och Norge Diarienummer: Ju2017/06175/PO

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Polismyndigheten i uppdrag att redogöra för:

  • myndighetens behov av ytterligare möjligheter till samverkan med brottsbekämpande myndigheter i Finland och Norge, 
  • i vilken utsträckning det finns en samsyn mellan svensk och finsk respektive norsk polis om behoven och förutsättningarna för ett fördjupat samarbete i gränsområdena, inklusive eventuella områden där det inte råder samsyn, samt
  • myndighetens resursallokering i de gränsnära områdena i dag och hur den kan komma att påverkas vid ett utökat samarbete i gränsområdena mellan Sverige och Finland respektive Norge.

Polismyndigheten ska i genomförandet av uppdraget föra samtal med berörda myndigheter i Finland och Norge och inhämta deras synpunkter.

Polismyndigheten får även redogöra för de behov, förutsättningar eller andra synpunkter i övrigt som aktualiseras med anledning av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 7 november 2017.

Pressmeddelande: Överenskommelse mellan Sverige, Finland och Norge om operativt polissamarbete