Uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om våtmarker Diarienummer: M2017/01954/Nm

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att ta fram ett kunskapsunderlag om våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet.

Ladda ner:

Enligt riksdagens beslut innebär miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker att våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

I budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) aviserade regeringen att den avsåg att ge Naturvårdverket i uppdrag att ta fram förslag till en strategi med insatser, ansvarsfördelning och kostnadsbedömningar med syfte att öka takten i naturvårdsinsatser som skydd och restaurering av våtmarker.

Mot bakgrund av samhällsutvecklingen med de nya utmaningar och
målsättningar som finns och för att i nästa steg kunna fortsätta arbetet med uppdraget att ta fram förslag till en strategi behöver kunskapsunderlaget om våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion förbättras. Regeringen uppdrar därför åt Naturvårdsverket att ta fram ett kunskapsunderlag om våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och
energidepartementet) senast den 30 oktober 2017.