Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten angående förbättrad arbetsmiljö och fler karriärvägar för polisanställda Diarienummer: Ju2017/06645/PO

Publicerad

Regeringen ger Polismyndigheten i uppdrag att skapa förutsättningar för ytterligare förbättringar av arbetsmiljön samt fler karriärvägar för polisanställda enligt följande.

Ladda ner:

Intensifierat arbetsmiljöarbete

Polismyndigheten ska intensifiera det fortsatta systematiska arbetsmiljöarbetet inom de områden som identifierades i den arbetsmiljöstrategi som beslutades av myndigheten förra året, dvs.

  • ledarskap/organisatorisk arbetsmiljö
  • medarbetarskap
  • fysisk arbetsmiljö
  • social arbetsmiljö
  • arbetsbelastning
  • hot och våld

Fler utvecklings- och karriärvägar

Polismyndigheten ska också ta fram en strategisk plan på kort och lång sikt för fler utvecklings- och karriärvägar inom myndigheten.

Uppdraget ska utföras i samverkan

Polismyndigheten ska under uppdraget samverka med berörda arbetstagarorganisationer. Polismyndigheten ska även vid behov samråda med andra myndigheter.

Redovisning av uppdraget

Regeringskansliet (Justitiedepartementet) ska informeras om hur arbetet fortlöper senast den 1 februari 2018. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 november 2018. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för vilka behov myndigheten har identifierat genom arbetet och hur dessa behov kan tillgodoses.