Uppdrag till Universitets- och högskolerådet om lokalisering av viss verksamhet Diarienummer: U2017/03462/UH

Regeringen uppdrar åt Universitets- och högskolerådet (UHR) att lokalisera ytterligare delar av myndighetens verksamhet från Stockholm till Visby. Lokaliseringen ska omfatta motsvarande 15 årsarbetskrafter. Myndighetens säte ska även fortsättningsvis vara i Stockholm. Lokaliseringen ska vara avslutad senast den 1 september 2018.

Ladda ner:

Lokaliseringen ska ske på ett sådant sätt att verksamheten kan fungera effektivt med bibehållen kvalitet på både kort och lång sikt. UHR ska föra en löpande dialog med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Myndigheten ska senast den 31 mars 2018 till regeringen (Utbildningsdepartementet) redovisa de verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna av uppdraget samt redogöra för vidtagna åtgärder. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 november 2018.