Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Uppdrag att kartlägga socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv Diarienummer: S2017/04387/FST

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv samt analysera kommunernas behov av stöd i arbetet med att utveckla arbetsmetoder och insatser. Med utgångspunkt i analysen ska Socialstyrelsen ta fram och sprida ett behovsanpassat stöd till kommunerna om arbetet med jämställdhet inom verksamheten.

Ladda ner:

Kartläggningen och analysen ska sammanställas i en rapport och redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2018. Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 1 december 2018.

Det finns ett behov av att öka kunskapen om socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv. En kartläggning och analys av verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd behöver därför göras för att ta reda på vilka behov av stöd kommunerna har för att utveckla sitt arbete ur ett jämställdhetsperspektiv.


Det handlar framför allt om insatser som bidrar till att stärka såväl kvinnors som mäns förmåga till egen försörjning. Exempel på sådana insatser kan vara att se över arbetsmetoder, behovsbedömningar, utbetalningsmottagare, extern och intern samverkan samt insatser som kan motverka utsatthet vid våld i nära relationer.