Uppdrag att lokalisera ytterligare delar av verksamheten till Östersund Diarienummer: N2017/05432/FF

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att lokalisera ytterligare delar av den verksamhet som myndigheten bedriver i Stockholms län till Östersund. Lokaliseringen ska omfatta minst 20 årsarbetskrafter och vara avslutad senast den 1 december 2018. Detta beslut togs av regeringen den 31 augusti 2017.

Ladda ner:

Lokaliseringen av ytterligare delar av Tillväxtverkets verksamhet ska genomföras på ett sådant sätt att myndighetens verksamhet kan fungera effektivt och med bibehållen kvalitet på både kort och lång sikt. Tillväxtverket ska föra en löpande dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider.

Myndigheten ska redovisa de verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna av uppdraget samt redogöra för vidtagna åtgärder. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 februari 2019.