Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag avseende vård och behandling till barn och unga som lagförts för brott Diarienummer: S2017/05941/FS

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en pilotstudie om de insatser socialtjänsten ger för att erbjuda vård och behandling till barn och unga under 20 år som lagförts för brott till en påföljd som saknar vårdinslag.

Ladda ner:

Detta beslut ersätter tidigare uppdrag till Socialstyrelsen om unga som begått brott, regeringens beslut den 27 april 2017 nr. III:8 (dnr. S2017/02635/FS).

Uppdraget ska genomföras i samråd med Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Brottsförebyggande rådet (Brå).

Pilotstudien ska beröra bl.a. följande frågor:

  • Vad som karaktäriserar målgruppen, och eventuella undergrupper, socioekonomisk status, hälsa, utbildning, familjesituation, etnicitet
  • Vad som karaktäriserar de insatser som socialtjänsten erbjuder
  • Om förekommande vård- och behandling initierats på grund av och i anslutning till den straffrättsliga påföljden
  • I vilken utsträckning behandlingserbjudanden accepterats respektive fullföljts av den unge
  • Hur den unge har uppmärksammats av socialtjänsten, genom anmälan eller på annat sätt
  • I vilken utsträckning samordning mellan socialtjänsten, rättsvårdande myndigheter och hälso- och sjukvården fungerar när barn och unga lagförts för narkotikabrott
  • Uppgifterna bör genomgående redovisas uppdelade på kön.

Redovisningen av pilotstudien ska ligga till grund för en bedömning av förutsättningarna att genomföra en studie av vård och behandling till barn och unga som lagförts för brott.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 mars 2018.