Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om effektivare tolkanvändning och utvecklad flerspråkig service Diarienummer: A2017/01961/I

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket att senast den 31 mars 2018 redovisa hur myndigheternas användning av tolkar kan effektiviseras.

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket att redovisa hur myndigheternas användning av tolkar kan effektiviseras bland annat genom att undersöka möjligheterna att i ökad utsträckning använda medarbetare med språklig kompetens att ge flerspråkig service som komplement till upphandlade tolktjänster.

Med anledning av de senaste årens kraftiga ökning av antalet asylsökande och nyanlända har behovet av tolkning inom offentlig verksamhet ökat stort. Det finns en övervikt av användning av tolkar utan vare sig utbildning eller auktorisation i flera av de vanligast förekommande tolkspråken. Samtidigt används inte de befintliga kvalificerade tolkresurserna på ett tillräckligt ändamålsenligt och effektivt sätt.

Såväl effektivare användning av tolkresurser som flerspråkig myndighetsservice är viktiga delar för att få mottagandet av asylsökande och etableringen av nyanlända att fungera bättre och samtidigt bidra till ökad hushållning av offentliga medel.

Myndigheterna ska redovisa arbetet senast den 31 mars 2018 till Arbetsmarknadsdepartementet.