Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Länsstyrelsen i Jönköpings län om översyn av samhällsorientering för nyanlända Diarienummer: A2018/00335/I

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Jönköpings län att se över det nationellt framtagna utbildningsmaterial som används inom samhällsorienteringen i kommunerna. Länsstyrelsen ska lämna förslag på hur materialet ska revideras med syfte att ge ökat utrymme åt information och dialog om rådande normer och värderingar i det svenska samhället och hur dessa påverkar kvinnor och män.

Ladda ner:

  • Regeringen uppdrar vidare åt länsstyrelsen att kartlägga hur samhälls- och hälsokommunikatörer rekryteras, utbildas och fortbildas.
  • Länsstyrelsen ska även inventera befintligt stödmaterial och lämna förslag till ett nationellt stödmaterial som riktar sig till anställda inom offentligfinansierade verksamheter som i sitt dagliga arbete möter nyanlända och hanterar frågor som rör normer och värderingar samt hur materialet kan tillgängliggöras.

Redovisning av uppdraget

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska redovisa uppdraget senast den 31 maj 2018 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

Uppdraget ska genomföras efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, representanter för det civila samhällets organisationer och vid behov andra relevanta aktörer.

Mot bakgrund av ovanstående ska länsstyrelsen i sin redovisning lämna förslag på vilka eventuella förtydliganden av innehållet i det befintliga utbildningsmaterialet, som används inom samhällsorienteringen och generellt i de olika utbildningarna av samhälls- och hälsokommunikatörer, som behöver göras och förslag på hur detta ska genomföras i praktiken.

Bakgrund

De senaste årens kraftiga ökning av antalet asylsökande och nyanlända har ökat behovet av tidig och tydlig information om det svenska samhället och om rättigheter, skyldigheter och möjligheter i Sverige. För många människor som kommer nya till Sverige innebär det en stor omställning att etablera sig i arbets- och samhällslivet. Det är viktigt att samhället erbjuder relevant stöd i denna process.

Information som ger kunskap om och förståelse för de rådande normer och värderingar som kommer till uttryck genom lagar och regler är central för den som nyligen kommit till Sverige för att leva, arbeta och bo här. Att nyanlända ges goda möjligheter att skaffa sig kunskap om detta liksom om de normer som får genomslag i hur det svenska samhället organiseras är avgörande för att skapa insikt om hur det svenska samhällets stöd och förväntningar ser ut, vilket i sig är avgörande för att främja etablering. Det handlar om normer om t.ex. kvinnors och mäns deltagande i arbets- och samhällslivet, hbtq-personers och barns rättigheter.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.