Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att förbättra nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor Diarienummer: N2018/01430/KSR

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att, som ett led i myndighetens arbete med att stödja kompetensförsörjning för företag, öka kontaktytorna med arbetsmarknaden och stärka nätverkande för utrikes födda kvinnor och särskilt nyanlända kvinnor. Syftet är att tillvarata kompetens och potential inom målgruppen inom företrädelsevis privat sektor.

Ladda ner:

En slutredovisning innehållande bland annat uppföljning av resultat, goda exempel samt hur medlen har använts ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2022.