Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att genomföra Jobbsprånget Diarienummer: N2018/01431/FÖF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att fördela medel till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) för att IVA, inom ramen för projektet Jobbsprånget, ska administrera och genomföra en utvidgad satsning på praktikplatser för nyanlända med högre utbildning inom framför allt ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, arkitektur eller ekonomi.

Ladda ner:

Satsningen syftar till att, genom praktikplatser, skapa kontaktytor mellan nyanlända inom målgruppen och arbetsgivare som är relevanta för deras kompetens. Genom praktik på den egna yrkesnivån, nya kontakter och arbetslivserfarenhet från en svensk arbetsplats möjliggörs en snabbare etablering på arbetsmarknaden för målgruppen, samtidigt som relevant kompetens tillgängliggörs för näringslivet och andra arbetsgivare i större utsträckning.

Tillväxtverket får mot rekvisition och kostnadsspecifikation betala ut högst 10 miljoner kronor till IVA under 2018 för utveckling och administration av Jobbsprånget. Därefter beräknar regeringen att det för ändamålet avsätts 15 miljoner kronor per år under perioden 2019–2021. Medlen ska rekvireras av Tillväxtverket från Kammarkollegiet senast den 30 maj för respektive år. I rekvisitionen ska hänvisning göras till diarienumret i detta beslut. Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m., anslagsposten 1 Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet. Ej förbrukade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2022 på bankgirokonto 5052–5781, med angivande av detta besluts diarienummer.

Tillväxtverket ska ställa villkor för och följa upp användningen av de medel som betalas ut. Medlen får användas endast till Jobbsprånget och ska särredovisas i förhållande till övriga verksamheter inom IVA. Tillväxtverket ska, med grund i nödvändiga underlag från IVA, följa upp och till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) återrapportera resultatet av satsningen på Jobbsprånget. Tillväxtverket ska lämna återrapporteringar senast den 1 mars och den 1 oktober varje år samt en slutredovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 1 mars 2022.

I återrapporteringarna och slutredovisningen ska det framgå hur de av Tillväxtverket utbetalade medlen har använts av IVA samt hur verksamheten inom Jobbsprånget utvecklats bland annat vad avser antalet nyanlända som sökt praktikplats, antalet nyanlända som antagits, antalet praktikanter som fullföljt praktiken, samt antalet arbetsgivare, och deras fördelning över branscher, som har sökt och tagit emot praktikanter. Redovisningen ska ske uppdelat på kvinnor och män. I den utsträckning det är möjligt bör Tillväxtverket även rapportera hur många praktikanter som gått vidare till en anställning efter avslutad praktik. Vidare ska återrapporteringarna innehålla en prognos för kostnaderna och för antalet praktikanter för den återstående tiden för satsningen. I slutredovisningen ska en bedömning göras av i vilken utsträckning insatsen bidragit till en förkortad tid till etablering på arbetsmarknaden för målgruppen.

Tillväxtverket får använda högst 3 procent av medlen till programanknutna kostnader och uppföljning av insatsen.