Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning av digital teknik (e-hälsa) Diarienummer: S2018/02375/FST

Publicerad

Regeringen har uppdragit åt E-hälsomyndigheten att samordna och utforma ett nationellt stöd åt kommunerna. Stödet ska användas i den sociala omsorgens och hälso- och sjukvårdens välfärdsteknik och digitala tjänster.

Ladda ner:

Vägledning i arbetet med digitalisering

Det nationella stödet ersätter inte andra aktörers arbete. Stödet ska vägleda kommunerna i arbetet med att digitalisera arbetet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Samarbete med flera andra myndigheter

Uppdraget genomförs i dialog med bland andra Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Upphandlingsmyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen, Myndigheten för digital förvaltning och Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppföljning och utvärdering

E-hälsomyndigheten ska också följa upp och utvärdera genomförda insatser och kommunikationsinsatser.

Uppdraget redovisas till Regeringskansliet senast den 28 februari 2020. E-hälsomyndigheten ska senast den 1 mars 2019 även inkomma med en delredovisning.