Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att inrätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart Diarienummer: N2018/04482/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att utse och inrätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart med ett tidsbegränsat uppdrag på sex år.

Ladda ner:

Inom ramen för uppdraget ska samordnaren:

  • Främja en väl fungerande och effektiv inrikes sjöfart och närsjöfart och förbättra förutsättningarna för överflyttning av godstransporter från väg.
  • Initiera och främja samverkan mellan berörda aktörer, inklusive europeiska aktörer, och tillhandahålla ett forum för dialog och samarbete, såväl mellan aktörerna och regeringen som mellan aktörerna.
  • I dialog med berörda aktörer, utarbeta och bidra till att verkställa en handlingsplan som främjar inrikes sjöfart och närsjöfart, som också främjar energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och föroreningar till såväl luft som vatten.
  • Ha en kunskapsspridande funktion och föra dialog med transportköpare, speditörer, hamnar, kommuner, rederier, transportföretag och andra relevanta aktörer om möjligheterna att på olika sätt stimulera en överflyttning av godstransporter från land- till
    sjötransporter och därmed bidra till minskade utsläpp av luftföroreningar.
  • Göra berörda aktörers arbete för att främja inrikes sjöfart och närsjöfart synligt, utmanande och inspirerande för andra och stimulera fler aktörer till att bidra till arbetet. I detta ingår att översiktligt sammanställa och beskriva aktörernas arbete och utifrån det identifiera goda exempel.
  • Analysera hur torrhamnar och omlastningskajer för sjöfart på inre vattenvägar, inklusive kajer i stadsmiljö, kan utvecklas för att bidra till ökad sjöfart, ökad hamnkapacitet och produktivitet, minskad trängsel, minskad klimat- och miljöpåverkan och regional utveckling, samt vilka aktörer som har ansvar för eventuella åtgärder som föreslås. Analysen ska även omfatta kopplingen till infrastrukturin-vesteringar. Eventuella åtgärder får inte vara förlag på nya större investeringar.

Vid genomförandet av uppdraget ska samordnaren inhämta synpunkter från relevanta myndigheter och andra aktörer, till exempel det nationella godstransportrådet, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Boverket, Statens energimyndighet, Verket för innovationssystem (Vinnova), berörda transportköpare, transportsäljare, Sveriges hamnar, Svensk sjöfart, kommuner och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Trafikverket ska vid de tidpunkter och i den form som bestäms i dialog med det nationella godstransportrådet och Trafikanalys informera om dem om arbetet.

För genomförandet av uppdraget får Trafikverket använda 12 miljoner kronor under perioden 2019–2024. Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur, anslagsposten 12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning.

Trafikverket ska redovisa den del av uppdraget som rör handlingsplanen till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2019.

Trafikverket ska redovisa den del av uppdraget som rör analys av torrhamnar och omlastningskajer för sjöfart på inre vattenvägar till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2019.

Trafikverket ska årligen, senast vid utgången av mars månad, redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).
Trafikverket ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2024.