Uppdrag att kartlägga och analysera godstransporter i den fysiska planeringen Diarienummer: N2018/04486/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att kartlägga hanteringen av godsrelaterade transporter i den fysiska planeringen och efter en analys föreslå eventuella åtgärder.

Ladda ner:

I uppdraget ingår även att ta fram en nationell vägledning för en utvecklad planering och samordning av godstransporter, som riktar sig till kommuner, länsstyrelser samt regionala organ och som tar sikte på att underlätta den lokala och regionala infrastrukturplaneringen.

Inom ramen för uppdraget ska goda exempel på hur godstransporter kan beaktas i samhällsplaneringen sammanställas och lyftas fram och kommuner och regionala aktörer ska ges möjlighet till erfarenhetsutbyte. Detta kan även inkludera planering för samordningslösningar av transporter vid större bygg- och anläggningsprojekt för att effektivisera och minska transporter under genomförande.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Trafikverket, Statens energimyndighet och länsstyrelserna, särskilt avseende den del som rör goda exempel och planering för samordningslösningar.

Vid genomförandet av uppdraget ska Boverket inhämta synpunkter från Nationella godstransportrådet, Kommittén samordning för bostads-byggande, Sveriges Kommuner och Landsting samt berörda myndigheter och aktörer.

Boverket ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 februari 2020.