Uppdrag att verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med fartyg Diarienummer: N2018/04481/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att genomföra följande uppdrag som har aviserats i regeringens godstransportstrategi Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi (dnr N2018/03939/TS).

Ladda ner:

Trafikverket ska:

  1. Inventera vilka åtgärder som Trafikverket kan vidta som skapar förutsättningar för fler godstransporter på järnväg och med fartyg och därigenom leder till en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Kartläggningen ska genomföras med utgångspunkt i regeringens beslut om fastställande av den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 och regeringens godstransportstrategi, i dialog med branschen och de största transportköparna. Uppdraget ska inte resultera i nya förslag till namngivna investeringar.

  2. Redovisa förutsättningar för att utveckla de olika system som Trafikverket förvaltar som beskriver olika delar av transportsystemet så att de bättre beskriver infrastruktur för omlastning, som godsterminaler av olika slag, hamnar och flygplatser med godshantering i syfte att underlätta för överflyttning till järnväg och sjöfart. Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) och nationella vägdatabasen (NVDB) är exempel på sådana system. Redovisningen ska bland annat innehålla bedömningar av vilka system som bör omfattas, kostnader, tillgång till relevant information och en analys av nytta för avnämare i branschen.

  3. Utreda förutsättningarna för och ta fram förslag till åtgärder för att öka godstransporternas nyttjandegrad i järnvägssystemet, utan att det drabbar persontrafiken med tåg.

Vid genomförandet av uppdraget ska Trafikverket inhämta synpunkter från Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Statens vägtransportforskningsinstitut (VTI) och andra relevanta myndigheter. Trafikverket ska också föra en dialog om uppdraget med Nationella godstransportrådet och andra berörda aktörer.

Trafikverket ska vid de tidpunkter och i den form som bestäms i dialog med det nationella godstransportrådet och Trafikanalys informera om dem om arbetet.

Trafikverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 september 2019.