Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att analysera hur intermodala godstransporter kan främjas Diarienummer: N2018/04589/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att analysera behovet av att främja intermodala godstransporter och hur det kan ske, där omlastningspeng skulle kunna vara ett alternativ. Syftet är att öka incitamenten att välja transport-upplägg som inkluderar sjöfart och järnväg.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:

a) Beskriva kostnaderna för omlastning mellan olika trafikslag och analysera dels hur omlastningskostnaden påverkar konkurrens-förhållandena mellan de olika trafikslagen, dels om det finns behov av att främja intermodala godstransporter. Analysen ska göras med utgångspunkt i regeringens ambition att flytta transporter från väg till järnväg och sjöfart.

b) Om bedömningen under a) är att det finns behov av att främja intermodala transporter, ska en analys göras av vilka ekonomiska styrmedel och andra åtgärder som är kostnadseffektiva, där om-lastningspeng skulle kunna vara ett alternativ. Förslag ska inte lämnas på skatteområdet. I analysen ska bland annat motiv, kostnader, ekonomiska och administrativa konsekvenser för staten och övriga aktörer, och samhällsekonomisk effektivitet för olika alternativ analyseras. Vidare ska förväntad påverkan på möjligheterna att nå de transportpolitiska målen och påverkan på incitamenten att välja transportupplägg som inkluderar sjöfart och järnväg analyseras. Därutöver ska analyseras hur det på ett kostnadseffektivt sätt kan kontrolleras att eventuella ekonomiska styrmedel utgår och används på avsett sätt. Trafikanalys ska även lämna förslag på hur förslagen kan finansieras inom befintliga ramar för transportpolitiken.

c) Beskriva möjligheterna att inom ramen för gällande EU-regelverk öka incitamenten att välja transportupplägg som inkluderar järnväg och/eller sjöfart.

d) Beskriva relevanta ekonomiska styrmedel och andra åtgärder som andra länder i Europa tillämpar för att öka incitamenten att välja transportupplägg med järnväg och sjöfart även om dessa kräver omlastning och översiktligt analysera för- och nackdelar med dessa.

Vid genomförandet av uppdraget ska Trafikanalys inhämta synpunkter från Trafikverket, Nationella godstransportrådet, kommittén Initiativet Fossilfritt Sverige (dir 2016:66), Jernhusen AB, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges hamnar, Svensk Sjöfart, transportköpare, övriga berörda myndigheter och andra berörda aktörer.

Trafikanalys ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2019.