Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att analysera hur introduktionen av tunga fordon med låga utsläpp kan främjas Diarienummer: N2018/04590/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att analysera om det finns behov av ytterligare styrmedel för att ställa om flottan av tunga fossildrivna fordon så att utsläppen av växthusgaser kan minska i linje med klimatmålet för inrikes transporter och hur sådana kostnadseffektiva styrmedel i så fall kan utformas.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:

a) Beskriva flottan av tunga fordon och hur denna väntas utvecklas med hänsyn tagen till beslutade och aviserade styrmedel, samt pågående förhandlingar inom EU kring CO2-krav på tunga fordon och
koldioxiddifferentierade vägtullar.

b) Beskriva hur flottan av tunga fordon behöver utvecklas för att
klimatmålet för transportsektorn ska kunna nås till 2030 och
analysera om det finns behov av ytterligare styrmedel för att
sammansättningen av den svenska parken av tunga fordon ska vara
sådan att klimatmålet för transporter kan nås.

c) Beskriva vilka relevanta nationella styrmedel som andra länder inom
Europa tillämpar för att påverka introduktionen av tunga fordon med
låga utsläpp och översiktligt analysera för- och nackdelar med dessa.

d) Om bedömningen är att ytterligare styrmedel behövs för att tillräckligt många tunga fordon med låga utsläpp av växthusgaser ska introduceras på marknaden lämna förslag på hur sådana kostnads-effektiva styrmedel i så fall kan utformas tas fram. I analysen ska bl.a. motiv och kostnader för olika alternativ analyseras, liksom förväntad påverkan på möjligheterna att nå de transportpolitiska målen och klimatmålet för transporter och konsekvenser för näringsliv, särskilt fordonsindustri, och sysselsättning. Analysen ska även inkludera effekter som eventuella styrmedelsförslag kan få på utsläppen av växthusgaser från tunga fordon i andra länder.

Skatteverket, Statens energimyndighet, Transportstyrelsen och Verket för innovationssystem ska bistå Trafikanalys i uppdraget.

Vid genomförandet av uppdraget ska Trafikanalys inhämta synpunkter från fordonsindustrin, Nationella godstransportrådet, berörda myndigheter och andra berörda aktörer.

Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Trafikanalys ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2019.