Uppdrag att analysera konsekvenser av torkan 2018 för jordbruks- och livsmedelssektorn samt föreslå åtgärder för att stärka jordbrukets motståndskraft vid extremt väder i framtiden Diarienummer: N2018/04693/JM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att undersöka vilka långsiktiga konsekvenser den torka som uppstod under våren och sommaren 2018 kan komma att få inom jordbruks- och livsmedelssektorn.

Ladda ner:

Jordbruksverket ska inhämta erfarenheter och synpunkter om torkan 2018 från företag inom jordbruks- och livsmedelssektorn. Därefter ska Jordbruksverket analysera resultatet och vid behov föreslå åtgärder. Åtgärderna ska syfta till att skapa bättre förutsättningar för företagen inom sektorn på medellång och på längre sikt för att stärka jordbrukssektorns förmåga att stå emot situationer med extremt väder i framtiden. Med extremt väder avses en väderlek som dominerar under en längre tid, till exempel en längre period med torka eller ihållande regnväder, och som påverkar samhälle och miljö på ett kännbart sätt.

Frågor som Jordbruksverket till exempel ska belysa är:

i) Vilka långsiktiga konsekvenser kan torkan 2018 komma att få inom
jordbruks- och livsmedelssektorn? Hur torkan har påverkat olika typer av företag, utifrån förutsättningar som kreditmöjligheter, riskhantering eller behov av ekonomiska och arealmässiga buffertar kan behöva belysas.

ii) Vilka åtgärder kan föreslås för att stärka jordbrukets motståndskraft, så att de negativa effekterna begränsas vid eventuellt extremt väder i framtiden? Jordbruksverket ska ta reda på vilka möjligheter företagen har att stärka sin motståndskraft och vilka incitament eller borttagande av rättsliga hinder som kan underlätta för företagen inom jordbruks- och livsmedelssektorn att snabbare kunna hantera situationer med extremt väder. I uppdraget ingår inte att föreslå nya finansiella stöd, däremot kan nuvarande stöd inom till exempel EU:s gemensamma jordbrukspolitik vara relevanta att analysera.

En viktig del i uppdraget är också att inhämta synpunkter från relevanta myndigheter inom miljö-, jordbruks- och livsmedelssektorn och andra berörda aktörer. Dessutom kan erfarenheter från hantering av extrema vädersituationer i andra länder liksom vid tidigare extrema vädersituationer i Sverige vid behov beaktas.

Den kunskap som genereras i det här uppdraget ska även användas i uppdraget till Jordbruksverket och Tillväxtverket att föreslå åtgärder till en kommande handlingsplan för livsmedelsstrategin (dnr N2018/03649/JM).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 27 mars 2019.