Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att förbereda en prisrangordning med periodens vara för utbyte av maskinellt dosdispenserade läkemedel Diarienummer: S2018/04691 /FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och E-hälsomyndigheten att ta reda på vad som måste göras för att ta fram en prisrangordning. Rangordningen gäller utbytbara varor för maskinell dosdispensering inom systemet för utbyte av läkemedel på apotek enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m.

Ladda ner:

Låg kostnad med oförändrade krav på patientsäkerhet och tillgänglighet


TLV ska bland annat titta på eventuella förändringar i nu gällande föreskrifter. Myndigheten ska också föreslå hur en prisrangordning kan utformas. Målet med rangordningen är att pressa kostnaderna per dosdispenserad enhet. Kraven på patientsäkerhet och tillgänglighet måste dock vara oförändrade.


I en rapport till Socialdepartementet ska TLV senast den 28 december 2018 beskriva förutsättningarna för att presentera periodens vara för maskinell dosdispensering. Myndigheten ska också föreslå hur en presentation av periodens vara ska utformad. Förslaget ska också innehålla de föreskrifter som krävs. TLV ska dessutom ta fram en tidplan för det fortsatta arbetet. I tidplanen ska TLV beskriva de åtgärder som bör vidtas.

Konsekvenser för E-hälsomyndigheten av TLV:s förslag

E-hälsomyndigheten ska utreda hur myndighetens tjänster behöver förändras och utvecklas så att myndighetens presentation av periodens vara för maskinell dosdispensering kan genomföras så som TLV föreslår.

E-hälsomyndigheten ska senast den 28 december 2018 beskriva för Socialdepartementet vad som behöver ändras i myndighetens tjänster. Myndigheten ska också bedöma kostnader och tidsåtgång för detta.

Samverkan mellan myndigheter och samråd med berörda

Arbetet med uppdraget ska bedrivas i nära samverkan mellan TLV och E-hälsomyndigheten. Om det är lämpligt kan myndigheterna redovisa uppdraget i en gemensam rapport.

Under uppdraget ska myndigheterna samråda med berörda aktörer, främst Läkemedelsverket och apoteks- och läkemedelsföretagen.