Uppdrag att utreda säkerhetshöjande åtgärder för korta dragbilar Diarienummer: N2018/04592/MRT

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att ur ett trafiksäkerhetsperspektiv utreda lastbilar med två och tre axlar till vilken det kopplats en påhängsvagn, och fordontågets längd inte överskrider 16,5 meter och vid behov föreslå åtgärder, inklusive regelförändringar, som främjar en ökad trafiksäkerhet.

Ladda ner:

Transportstyrelsen ska analysera i vilken omfattning dessa fordons-kombinationer orsakar olyckor och framkomlighetsproblematik under olika väder- och vägförhållanden. Uppgifterna ska jämföras med motsvarande uppgifter för andra typer av lastbilsekipage. I uppdraget ingår även att kartlägga tekniska lösningar på exempelvis bromssystem och stabilitets-system som kan bidra till förbättringar för trafiksäkerheten och analysera om krav bör ställas på att sådana ska användas. Vidare ingår det i uppdraget att vid behov föreslå andra regelförändringar som bedöms vara effektiva för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten med avseende på använd-ningen av lastbilar med två och tre axlar till vilken det kopplats en påhängs-vagn, och fordontågets längd inte överskrider 16,5 meter.

Analysen ska inkludera konsekvenser av de författningsändringar som föreslås vad gäller trafiksäkerhet, framkomlighet samt de samhälls-ekonomiska konsekvenserna samt konsekvenserna för privata och offentliga aktörer. Analysen ska vidare inkludera konsekvenser vad gäller bränsle-förbrukning, klimat och miljö.

Vid genomförande av uppdraget ska Transportstyrelsen inhämta synpunkter från berörda myndigheter, branschföreträdare och eventuella berörda fackförbund.

Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2020.