Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att utvärdera djurvälfärden vid träning inför prov och vid anlagstest i vilthägn Diarienummer: N2019/02262/DL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) och Naturvårdsverket att utreda om träning inför prov och anlagstest i vilthägn medför ett lidande för de inblandade djuren. Vidare ska även samhällsnyttan det medför att träna hundar inför prov och genomföra anlagstest av hundar i hägn analyseras. Även möjliga alternativ till att använda levande djur vid träning av hundar inför prov och vid genomförande av anlagstest ska analyseras.

Under uppdragets genomförande ska synpunkter inhämtas från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), det vetenskapliga rådet för djurskyddsfrågor vid Sveriges lantbruksuniversitet och länsstyrelsen. Synpunkter ska även inhämtas från berörda intresseorganisationer och andra berörda aktörer.

Uppdraget ska samordnas av Jordbruksverket och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 december 2020.

Ladda ner: