Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag inför införandet av ett intensivår för nyanlända Diarienummer: A2019/01265/A

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att ta fram förslag och analysera vissa frågor inom ramen för Regeringskansliets arbete med att införa ett intensivår för nyanlända inom etableringsprogrammet. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Ladda ner:

Arbetsförmedlingen ska

  • analysera och redovisa olika alternativ för hur planering och samordning av den enskildes intensivår kan ske, inklusive vilka aktörer eller vilken aktör som kan göra detta, samt för- och nackdelar med olika alternativ,

  • ta fram förslag på hur kedjan av sammanhängande och parallella insatser kan tillhandahållas inom intensivåret och kunna kopplas till behovet av arbetskraft,

  • ta fram förslag på hur urval av deltagare kan ske, inklusive en analys av hur urvalet berör både kvinnor och män,

  • ta fram förslag på hur intensiv praktik med anordningspeng till arbetsgivaren kan möjliggöras,

  • ta fram förslag på hur deltagare ska kunna erbjudas en mentor med svensk yrkeserfarenhet under intensivåret,

  • ta fram förslag på en ordning för utfärdandet av ett kunskapscertifikat för den som har genomfört intensivåret och nått tillräckliga nivåer inom yrkeskunskap och svenska,

  • ta fram förslag på hur information om utbud av insatser utöver heltid kan tillgängliggöras, och hur förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden skulle kunna användas för att ytterligare möjliggöra sådana insatser, och

  • ta fram förslag på hur insatserna i sig och intensivåret som helhet ska vara mätbara, så att de kan följas upp och utvärderas.