Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag till behöriga organisationer som kan bistå Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Diarienummer: N2019/02603/DL

Publicerad

Regeringen utser Karolinska institutet, Kemikalieinspektionen, Linnéuniversitetet, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt samt Sveriges lantbruksuniversitet till behöriga organisationer att bistå Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) i dess uppdrag i enlighet med artikel 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

Ladda ner:

I detta ingår bl.a. en möjlighet att bistå Efsa i förberedande arbete inför vetenskapliga yttranden, vetenskapligt och tekniskt stöd samt insamling av uppgifter och identifiering av nya risker.

Regeringen uppdrar åt Sveriges ständiga representation vid Europeiska
unionen att överlämna en lista med de utsedda myndigheterna till
Europeiska kommissionen i enlighet med den bilagan (se högerspalt).