Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att utreda och genomföra nytt avgiftssystem för den offentliga kontrollen på slakterier och vilthanteringsanläggningar Diarienummer: N2019/03097/DL, N2017/00614/DL, N2017/06081/DL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att utreda och genomföra ett nytt avgiftssystem för den offentliga kontrollen på slakterier och vilthanteringsanläggningar.

Ladda ner:

Avgifterna ska tas ut enligt artikel 79.1.a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll), härefter kallad den nya kontrollförordningen.

Inom avgiftssystemet ska det vara möjligt att minska beloppet för vissa aktörer enligt artikel 79.3 i den nya kontrollförordningen. Avgiftssystemet ska även i övrigt vara förenligt med de principer och krav som ställs i den nya kontrollförordningen.

Avgiftssystemet ska bidra till konkurrenskraftiga villkor för den svenska livsmedelssektorn, underlätta för småskalig slakt och ge incitament för en effektiv slakt och kontroll. Det nya avgiftssystemet ska vara lätt att förstå och använda samt vara förutsägbart vad gäller företagens kostnader för kontrollen. Avgiftssystemet ska också vara förenligt med reglerna om statsstöd.

Livsmedelsverket ska i genomförandet av uppdraget samarbeta med berörda aktörer.

Ett avgiftssystem som är förenligt med den nya kontrollförordningen ska finnas på plats från den 1 januari 2020. Övriga delar av det nya avgiftssystemet ska vara genomförda senast den 1 januari 2021.

Livsmedelsverket ska fortlöpande hålla Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) informerat om arbetet med uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas i årsredovisningen för 2020.

Laddar...