Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att studera narkotikamarknader i Sverige Diarienummer: Ju2019/04064/KRIM

Publicerad

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att studera narkotikamarknader i Sverige, inbegripet illegal handel med narkotikaklassade läkemedel. Studien ska omfatta den öppna gatuförsäljningen och handeln över internet, och i den mån det är möjligt även belysa andra typer av narkotikamarknader.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att exempelvis belysa marknadernas organisation och aktörer samt hur distributionen och försäljningen äger rum. Studien ska också belysa kopplingar mellan narkotikamarknaderna och annan brottslighet i kriminella miljöer. Brå ska redovisa hur rättsväsendets och samhällets motåtgärder skulle kunna stärkas för att minska tillgången till narkotika.

Brå ska inom ramen för uppdraget inhämta synpunkter från Polismyndigheten, som har i uppdrag att förstärka bekämpningen av illegal handel med narkotika (Ju2019/02681/PO), Tullverket, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, som har i uppdrag att inför arbetet med en förnyad ANDT-strategi föreslå åtgärder som syftar till att stärka ett kunskapsbaserat narkotikaförebyggande arbete (S2019/04314/FS). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 juni 2021.

Förlängd tid för uppdraget

Den 12 maj 2021 beviljade regeringen en framställning från Brottsförebyggande rådet om förlängd tid för uppdraget att studera narkotikamarknader i Sverige. Uppdraget förlängs till den 1 september 2021.