Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en informationsinsats riktad till personal inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården Diarienummer: S2020/01467/SOF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att bland annat ta fram information till medarbetare inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvård om åtgärder för att skydda riskgrupper i samband med covid -19.

Ladda ner:

Snabb igångsättning

Informationen anpassas så att personalen får förutsättningar att tillämpa och ta den till sig.

Insatsen bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ska sättas igång snabbt och pågå så länge det behövs.

Flexibilitet och tillgänglighet

Socialstyrelsen ska vara beredda på att snabbt ställa samman och sprida information som behövs om situationer och behov uppstår. Myndigheten ska se till att informationen är tillgänglig.
 
Om det behövs ska Socialstyrelsen samverka med Folkhälsomyndigheten och andra berörda. Socialstyrelsen ska hålla Socialdepartementet informerat om arbetet.