Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag till Forum för levande historia om nationell satsning med anledning av Malmöforumet 2020 Diarienummer: U2020/00292/AI

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Forum för levande historia att genomföra en nationell satsning i form av förstärkta utbildningsinsatser om Förintelsen, antisemitism och andra former av rasism, som särskilt riktas mot målgrupper som i dag i mindre utsträckning nås av myndighetens verksamhet. Satsningen syftar till att främja arbetet med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Olika delar av skolväsendet och folkbildningen ska vara i fokus för insatserna, liksom samhällsorienteringen för nyanlända.

Ladda ner:

Uppdraget ska genomföras i dialog med berörda myndigheter, t.ex. Statens skolverk, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Folkbildningsrådet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och andra relevanta aktörer, såsom Sveriges Kommuner och Regioner.

Redovisning av användningen av medlen ska lämnas till regeringen (Utbildningsdepartementet med kopia till Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2021.