Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Forum för levande historia att genomföra utbildningsinsatser inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Publicerad

Regeringen ger Forum för levande historia i uppdrag att genomföra insatser för att stödja olika yrkesgrupper att stärka sitt arbete mot rasism och liknande former av fientlighet.

Ladda ner:

Myndigheten ska:

  • utveckla och genomföra verksamhetsanpassade utbildningar för att
    motverka rasism utifrån olika yrkesgruppers specifika behov,
  • utveckla och genomföra utbildningar med fokus på att kvalitetssäkra
    offentliga verksamheters bemötande av allmänheten genom arbete mot rasism,
  • följa upp de långsiktiga effekterna av myndighetens utbildningar om
    rasism i historien och i dag.

Målgruppen för insatserna är relevanta yrkesgrupper som i sin offentliga verksamhet antingen arbetar med frågor som rör rasism eller liknande former av fientlighet, eller som i sin offentliga verksamhet möter enskilda.

I uppdraget ingår även att utveckla och ansvara för ett bredare
myndighetsnätverk mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Myndigheten ska i genomförandet tillämpa ett jämställdhetsperspektiv.

En redovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Kulturdepartementet) senast den 15 april 2021. Redovisningen ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Forum för levande historia får för genomförandet av uppdraget disponera högst 1,6 miljoner kronor 2020 som ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 10 för budgetåret 2020. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 2 november 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i samband med slutredovisning.

Laddar...