Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att analysera konsekvenser av covid-19 för socialtjänstens individ- och familjeomsorg Diarienummer: S2020/05412/SOF

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att analysera konsekvenserna av covid-19 pandemin för socialtjänstens verksamheter inom individ- och familjeomsorgen, på kort sikt och ett år framåt.

Ladda ner:

I uppdraget ingår frågor angående ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, våld i nära relation, familjerätt och familjerådgivning samt hemlöshet. Analyserna ska göras utifrån vart och ett av dessa områden. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska samråda med Socialstyrelsen, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner och andra berörda aktörer. 


Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande använda högst 1 000 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast  den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 29 januari 2021.