Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att inrätta pilotprojekt som riktar sig mot näringsverksamhet kopplad till organiserad brottslighet Diarienummer: Ju2020/02483/PO

Publicerad

Regeringen ger i uppdrag åt de tolv myndigheter som ingår i samverkan mot grov och organiserad brottslighet (Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten) att, inom ramen för samverkan, inrätta ett pilotprojekt som riktar sig mot näringsverksamhet med koppling till organiserad brottslighet. Pilotprojektet ska bedrivas i eller i anslutning till något eller några av de utsatta områden som Polismyndigheten har pekat ut.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:

  • Kartlägga personer inom organiserad brottslighet med koppling till
    näringsverksamhet.
  • Kartlägga påtryckningar, trakasserier eller brott mot näringsidkare som ett led i organiserad brottslighet.
  • Genomföra systematiska kontroller avseende efterlevnaden av regler och lagar som berör den som bedriver eller kan antas bedriva
    näringsverksamhet eller ekonomisk verksamhet.

Myndigheterna ska i så stor utsträckning som möjligt använda sig av de erfarenheter som har inhämtats inom ramen för uppdraget om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet (A2017/02422/ARM).

Till pilotprojektet ska myndigheterna identifiera ytterligare samarbetspartners, såväl myndigheter som kommuner. De nio nätverksmyndigheter som har knutits till samverkan mot grov och organiserad brottslighet ska i första hand komma i fråga.¹

Uppdraget ska samordnas av Polismyndigheten och redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2021. Myndigheterna ska löpande informera Regeringskansliet om arbetet.

 

____

¹ Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län.