Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag om möjligheter för skolmyndigheter, kommuner och skolhuvudmän att få tillgång till nödvändig information för sina verksamheter Diarienummer: U2020/03834/GV

Publicerad

Statistiska centralbyrån (SCB) ska lämna förslag om hur behovet av socioekonomiska uppgifter inom det nationella informationssystemet för skolväsendet kan tillgodoses. SCB ska även lämna förslag om hur Statens skolverk ska kunna ta del av andra nödvändiga uppgifter som ligger till grund för den officiella statistiken avseende skolväsendet och som Skolverket behöver för att kunna fullgöra sin instruktionsenliga uppgift.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att övergripande kartlägga, beskriva och analysera behov av nya eller ändrade författningar samt att i förekommande fall på en övergripande nivå redovisa vilka sådana förändringar som myndigheten anser behövs. Uppdraget begränsas dock i detta avseende till att endast omfatta Skolverkets tillgång till de uppgifter som behövs för att tillgodose behovet inom det nationella informationssystemet för skolväsendet och som i övrigt behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sin instruktionsenliga uppgift.

Om myndigheten identifierar flera alternativa lösningar ska samtliga redovisas. För- och nackdelar med respektive förslag ska beskrivas, där SCB:s instruktionsenliga uppgift och förtroendet för skydd av insamlade uppgifter samtidigt ska beaktas. Även relevant EU-lagstiftning ska beaktas. Möjliga kostnader som förslaget till lösning ger upphov ska redovisas. En ambition ska vara att de former för ett genomförande som identifieras inte ska öka de administrativa kostnaderna eller fullgörandekostnaderna för huvudmännen för kommunala och fristående skolor. Skulle redovisade lösningar medföra ökade sådana kostnader ska SCB lämna förslag på vilka åtgärder som kan vidtas för att så långt som möjligt reducera de samlade kostnader som kan uppstå.

SCB ska vid genomförandet av uppdraget samverka med Skolverket. Uppdraget ska redovisas senat den 4 september 2020.