Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Boverket att analysera risker för diskriminering och hinder för etablering på bostadsmarknaden Diarienummer: A2020/01472/MRB

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att analysera och bedöma om det vid förmedling av bostäder förekommer missgynnanden som skulle kunna utgöra diskriminering vid förmedling av bostäder. Boverket ska också analysera och bedöma i vilken utsträckning dessa missgynnanden utgör hinder för etablering på bostads- och arbetsmarknaden.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att belysa förmedlingen av hyresbostäder med och utan besittningsskydd. Boverket ska i analysen särskilt belysa barns boendesituation.

I uppdraget ingår att:

  • Analysera hur hyresbostäder med och utan besittningsskydd förmedlas och vilka krav hyresvärdar ställer på presumtiva hyresgäster samt hur förmedlingsplattformar hanterar kravprofiler. I detta ingår att analysera i vilken mån förmedlingen påverkar fördelningen av hushåll mellan den ordinarie och den sekundära bostadsmarknaden.
  • Analysera kopplingen mellan etablering på bostadsmarknaden och etablering på arbetsmarknaden.
  • Undersöka om vägledningen om tillträdeskrav vid uthyrning av bostäder som Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna tagit fram, lett till lägre krav på hyresgäster samt hur utfallet för de fastighetsägare som sänkt kraven ser ut.
  • Belysa situationen för barn i bostadslöshet.

I uppdraget ska Boverket samråda med bl.a. Diskrimineringsombudsmannen (DO), Delegationen mot segregation (Delmos) och Barnombudsmannen (BO).

Boverket får för uppdragets genomförande använda högst 3 000 000 kronor under 2020. Kostnaden ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagspost 5 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 november 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2021. Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 maj 2021. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.