Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att analysera det tillfälliga förbudet mot besök i särskilda boendeformer för äldre Diarienummer: S2020/06466/SOF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen att analysera om det tillfälliga besöksförbudet i boenden för äldre bör fortsätta eller om förbudet bör upphöra.

Ladda ner:

Regler som kan ersätta förbudet

Om myndigheterna bedömer att förbudet kan upphöra den 30 september, ska de redovisa vilka regler på myndighetsnivå som kan ersätta förbudet. Reglerna ska i så fall kunna tillämpas från och med den 1 oktober och bidra till att förhindra spridningen av covid-19.

Uppdraget ska genomföras i samråd mellan Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och redovisas till Socialdepartementet senast den 15 september 2020.