Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att ta fram fler högskoleprov i syfte att kunna genomföra fler provtillfällen och därigenom minska risken för smittspridning Diarienummer: U2020/04313/UH

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Universitets- och högskolerådet (UHR) att ta fram fler högskoleprov så att minst tre högskoleprov per kalenderår finns tillgängliga under 2021–2023 för att vid behov kunna anordna fler provtillfällen än i dag. Syftet är att minska risken för smittspridning genom att förbättra möjligheterna till social distansering vid provtillfället.

Ladda ner:

Om smittläget även under en tid framöver är sådant att det ställs krav på social distansering och det inte går att genomföra andra åtgärder som möjliggör för alla anmälda till högskoleprovet att skriva provet vid samma provtillfälle, finns behov av att fler provtillfällen kan anordnas. För att detta ska vara möjligt behöver det dock tas fram fler högskoleprov.

UHR får mot den bakgrunden i uppdrag att ansvara för att ta fram fler högskoleprov så att minst tre högskoleprov per kalenderår finns tillgängliga under 2021–2023 för att vid behov kunna anordna fler provtillfällen än i dag. Därmed möjliggörs två provtillfällen under våren 2021 inför samma antagningsomgång. Syftet är att minska risken för smittspridning genom att förbättra möjligheterna till social distansering vid provtillfället. Arbetet med att ta fram fler högskoleprov ska påbörjas omgående.

UHR ska senast den 15 oktober 2020 till regeringen delredovisa tidsplan och uppskattade kostnader för att snarast möjligt ta fram ytterligare högskoleprov. UHR ska fortlöpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat och slutredovisa konsekvenser och kostnader för framtagandet till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 maj 2021.