Uppdrag om översyn av regelverket för nätavgifter för mindre produktionsanläggningar Diarienummer: I2020/02095/E

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Energimarknadsinspektionen att göra en översyn av regleringen i 4 kap. 10 § första stycket ellagen (1997:857) om att producenter med en produktionsanläggning som kan leverera en effekt om högst 1 500 kilowatt endast ska betala den del av avgiften enligt nättariffen som motsvarar den årliga kostnaden för mätning, beräkning och rapportering på nätkoncessionshavarens elnät samt att vid behov lämna förslag till ändringar i regleringen.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att göra en kartläggning av inmatningstariffens utformning och hur undantaget tillämpas. Energimarknadsinspektionen ska även på ett principiellt plan beskriva vilka kostnader och nyttor som inmatning av elproduktion av olika storlek, lokalisering och andra förutsättningar för med sig.

Vidare ska Energimarknadsinspektionen analysera de ekonomiska förutsättningarna för ägare av vissa produktionsanläggningar av förnybar el som gjort tidiga investeringar inom ramen för elcertifikatsystemet. Analysen ska beakta tilldelning av elcertifikat. Energimarknadsinspektionen ska därefter analysera om, och på vilket sätt, det finns behov av ytterligare ekonomiskt stöd till dessa produktionsanläggningar under en lämplig tidsperiod och lämna eventuella förslag till förändringar i regelverken som sammantaget inte innebär en försämring jämfört med dagens läge för berörda produktionsanläggningar.

Energimarknadsinspektionen ska med stöd av en konsekvensutredning lämna samhällsekonomiskt motiverade förslag. Statens energimyndighet (Energimyndigheten) ska särskilt bistå med kunskap som exempelvis statistik över antalet berörda anläggningar och möjlighet till ökad produktionskapacitet samt produktionskostnader för de anläggningar som kan beröras.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 mars 2021.