Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att ta fram kunskap om barns och ungas utsatthet för rasism Diarienummer: A2020/02203

Publicerad

Regeringen ger Barnombudsmannen i uppdrag att utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ta fram och sammanställa kunskap om barns och ungas utsatthet för rasism.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att utifrån barns och ungas perspektiv göra en kartläggning av barns och ungas utsatthet för rasism. Med rasism avses den beskrivning av olika former av rasism som omfattas av den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Vidare ska myndigheten kartlägga aktuell forskning och relevanta studier på området inklusive statistik över anmälningar av t.ex. diskriminering på grund av etnicitet och religion. Barnombudsmannen ska i genomförandet av uppdraget inhämta erfarenheter från barn och unga samt relevanta aktörer inom civilsamhället.

Syftet med uppdraget är att få en samlad bild av hur rasismen mot barn och unga tar sig uttryck och i vilka sammanhang, och om hur barns och ungas livsvillkor påverkas av rasism samt hur barns och ungas utsatthet för rasism kan motverkas och förhindras.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Diskrimineringsombudsmannen, Statens skolverk, Barn- och elevombudet vid Statens skolinspektion och Statens medieråd.

Barnombudsmannen får för uppdragets genomförande 2020 använda högst 300 000 kronor från utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 10. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska senast ske den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i samband med slutredovisning.

Barnombudsmannen ska redovisa uppdraget senast den 1 december 2021. Kopia till Forum för levande historia och Statens medieråd. En ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast i samband med slutredovisningen. Redovisningarna ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till 1 200 000 kronor.