Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Anvisningar för det civila försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021–2025 Diarienummer: Ju2020/04658 (delvis)

Publicerad Uppdaterad

Bevaknings­ansvariga myndig­heters arbete med civilt försvar ska stärkas och förmåge­höjande åtgär­der ska vidtas. Det är särskilt viktigt att arbetet med att stärka mot­stånds­kraften i de vikti­gaste sam­hälls­funktio­nerna vidare­utveck­las och för­djupas. Därigenom kommer även stödet till det militära försvaret att utveck­las och stärkas, liksom sam­hällets förmåga att före­bygga och han­tera svåra påfrest­ningar på sam­hället i fredstid.

Ladda ner:

Myndigheternas arbete ska genom­föras med utgångs­punkt i för myndig­heten rele­vanta delar i målet för det civila försvaret och regeringens propo­sition (2020/21:30) Total­försvaret 2021–2025. Total­försvaret ska utformas och dimen­sioneras för att kunna möta väpnat angrepp, inbegripet krigs­handlingar på svenskt territorium. Där­utöver behövs även en ökad för­måga och plane­ring för att kunna hantera den bred­dade hotbild från främ­mande makt som är aktuell i alla konflikt­nivåer. Förmåga att kunna agera samlat för att möta utma­ningar och hot såväl i fred som vid höjd bered­skap är viktigt. Utgångs­punkten för plane­ringen av total­försvaret ska vara att under minst tre månader kunna hantera en säker­hets­politisk kris i Europa och Sveriges när­område som innebär allvar­liga stör­ningar i sam­hällets funktio­nalitet samt krig under en del av denna tid. Under del av tiden och inom de tre måna­derna ska det planeras för att Sverige är i krig och krigs­hand­lingar pågår på svenskt territo­rium med perioder av hög­inten­siva strider och perioder med lägre strids­intensitet. Under de tre måna­derna förut­sätts vidare att det råder höjd bered­skap och att logistik­flödena med omvärlden har begräns­ningar men inte är helt avbrutna.

Som stöd i sitt arbete och sin redo­visning ska myndig­heterna använda de gemen­samma antagan­den för total­försvars­plane­ringen som till­handa­hålls av Försvars­makten och Myndig­heten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) samt det metodstöd som till­handa­hålls av MSB.

Myndigheterna ska i genom­förandet av upp­draget vid behov sam­arbeta med berörda aktörer, till exem­pel statliga myndig­heter, kom­muner, regioner frivillig­organisa­tioner och närings­liv. Den del av upp­draget som handlar om förmågan att bidra till det militära försvaret ska genom­föras i samråd med Försvars­makten.