Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att göra en samlad bedömning av förmågan inom det civila försvaret Diarienummer: Ju2020/04658 (delvis)

Publicerad Uppdaterad

Myndig­heten för sam­hälls­skydd och bered­skap (MSB) ska göra en sam­lad bedöm­ning av för­mågan inom det civila för­svaret. MSB ska åter­koppla slut­satserna till de bevak­nings­ansva­riga myndig­heterna och Försvars­makten i syfte att åter­föra kun­skap och möjlig­göra lärdomar.

Ladda ner:

MSB:s bedömning ska ta sin utgångs­punkt i målet för det civila försvaret och det som anges i rege­ringens propo­sition (2020/21:30) Total­försvaret 2021– 2025 samt de utgångs­punkter som anges i Anvis­ningar för det civila för­svaret för försvars­besluts­perioden 2021–2025. I genom­förandet av upp­draget ska MSB använda sig av de bevak­nings­ansva­riga myndig­heternas redo­visningar som lämnas i enlighet med Anvis­ningar för det civila försvaret för försvars­besluts­perioden 2021–2025.

Genomförandet av upp­draget ska ske i sam­arbete med de bevak­nings­ansva­riga myndig­heterna och Försvars­makten. Vid behov ska sam­arbete även ske med övriga berörda aktörer, till exempel kommuner, regioner, frivillig­organisa­tioner och närings­liv. Den del av upp­draget som handlar om en bedöm­ning av förmågan inom respektive viktig sam­hälls­funk­tion ska genom­föras i samråd med berörda bevak­nings­ansva­riga myndig­heter. Den del av upp­draget som handlar om en bedöm­ning av förmågan att bidra till det militära försvaret ska genom­föras av MSB och Försvars­makten gemens­amt.

Från och med 2022 ska bedöm­ningen årligen redovisas till Regerings­kansliet (Justitie­departement) senast den 22 februari.

Av redovisningen ska bland annat följande framgå:

  • Vilka områdes­över­gripande och mest betydande åtgärder som har vidtagits och plane­ras att vidtas för att bidra till respek­tive del i målet för det civila försvaret,
  • en bedömning av förmågan inom respek­tive del i målet för det civila försvaret,
  • en samlad bedöm­ning av förmågan inom det civila försvaret utifrån samt­liga delar i målet för det civila försvaret, samt
  • en bedömning av förmågan inom respek­tive viktig sam­hälls­funktion: ordning och säkerhet, skydd av civil­befolk­ningen, hälso-och sjukvård, livs­medel och dricks­vatten, finansiell beredskap, trans­porter, energi­för­sörj­ning samt elektro­niska kom­munika­tioner och post.